Ochrana osobných údajov

v podmienkach spoločnosti ARWEN SK s.r.o.

Spoločnosť ARWEN SK s.r.o. poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

ARWEN SK s.r.o, so sídlom Modranská 533, 902 01 Vinosady, IČO: 35 902 159, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33327/B, IČ DPH: SK2021886075.

Kontakt: Ing Marta Látalová   Tel. č.: +421 905 245 115    E-mail: eshop@camellia.sk

 1. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Osobné údaje

Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ

Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ

Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Tretia strana

každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov

Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Súhlas dotknutej osoby

Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

 

 1. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

3.1. Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ARWEN SK s.r.o. je vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

 1. splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 2. plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. základe súhlasu dotknutej osoby.

Jednotlivé úlohy, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, sú postavené na právnom základe a za účelom:

 1. Dodania tovaru alebo služby, teda vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše meno a priezvisko a adresu bydliska.
 2. Poštových služieb a poštového platobného styku, na správne dodanie tovaru alebo služby na základe zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Za týmto účelom spracúvame Vaše meno, priezvisko, titul, adresa a telefónne číslo.
 3. Internetový predaj (e-shop) na základe zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. Za účelom potvrdenia objednávky spracúvame Váš e-mail a telefónne číslo.
 4. Marketingovej činnosti, pre zasielanie takzvaných newsletterov obsahujúcich informácie o novinkách produktov a služieb na základe Vášho dobrovoľného súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Za týmto účelom spracúvame Vašu e-mailovú adresu.
 5. Starostlivosti o zákazníkov, kde sa na našej stránke môžete zaregistrovať a vytvoriť si svoj užívateľský profil, ktorý Vám zjednoduší komunikáciu s nami. Vami dobrovoľne zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 6. Vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosťou ARWEN SK s.r.o. postupuje alebo ak na to dotknutá osoba neudelí dobrovoľný súhlas.

 1. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov v spoločnosti ARWEN SK s.r.o..

 1. Príjemcovia osobných údajov, tretie strany, príjemcovia v tretích krajinách

Prípady, pri ktorých spracúva Vaše osobné údaje tretia strana sú postavené na právnom základe a za účelom:

 1. Dodania tovaru alebo služby, kedy poskytneme Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a adresu bydliska, spoločnosti  Ing. Peter Ružička, Brižitská 18, Bratislava, ktorý nám zabezpečuje ekonomickú agendu.
 2. Dopravy, poštových služieb a poštového platobného styku, kedy poskytneme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresu a telefónne číslo dopravcovi pre správne dodanie tovaru.  Dopravca je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje vymazať. Tieto údaje spracúvame na uzavretie a plnenie zmluvy ohľadom tovarov, ktoré si u nás chcete zakúpiť a pre ich správne doručenie.
 3. Vymáhania našich práv, kedy môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Spoločnosť ARWEN SK s.r.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby získava spoločnosť ARWEN SK s.r.o. len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

7.1. „Cookies“

Internetová stránka spoločnosti ARWEN SK, s.r.o. využíva takzvané „cookies“. Sú to malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača. V týchto súboroch sa uchovávajú informácie, ktoré sa dajú opäť použiť. Pomocou „cookies“ môže byť návštevník webovej stránky identifikovaný za účelom zjednodušenia používania internetovej stránky.

Je možné kedykoľvek upraviť nastavenie „cookies“ tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia „cookies“ môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak „cookies“ nie sú aktívne, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu.

7.2. Google Analytics

Webová stránka využíva funkcie webového analytického nástroja od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa tzv. “cookies“. Ide o textové súbory uložené na Vašom počítači, pomocou ktorých je možná analýza používania webovej stránky. Cookies od Google Analytics sa vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní webovej stránky spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov „cookies“ od Google Analytics sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľa pre optimalizáciu webovej stránky a reklamy.

Na tejto stránke je aktivovaná funkcia “anonymizácia IP- adresy“. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohovoru o Európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla tak ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa, ktorá je súčasťou služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude Vaše údaje spájať s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

Užívateľ má možnosť definovať podmienky požívania súborov „cookies“ prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. Je možné napr. čiastočne obmedziť alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov „cookies“, avšak to môže ovplyvniť používanie niektorých funkcií na našej webovej stránke.

Môžete zabrániť tomu, aby Vaše údaje vygenerované systémom „cookies“ ohľadne používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastavíte tak odmietnutie súboru cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Deaktivácia Google Analytics.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics , nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov od spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť ARWEN SK s.r.o. uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Osobné údaje získané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov budeme spracúvať po dobu 10 rokov.

Osobné údaje, na ktorých spracúvanie bol udelený súhlas dotknutej osoby budú spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

 1. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobných údajov,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

9.1. Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od spoločnosti ARWEN SK s.r.o., ako prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 4. dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
 8. informáciu, či sa v podmienkach spoločnosti ARWEN SK s.r.o. vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

9.2. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

9.3. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

9.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. spoločnosti ARWEN SK  s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

9.5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom. Túto námietku môžete vzniesť na e-mail eshop@camellia.sk.

 1. Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 1. si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je spoločnosti ARWEN SK s.r.o. v súlade s GDPR a zákonom o č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov oprávnená účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, spoločnosti ARWEN SK s.r.o. je oprávnená od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov spoločnosti ARWEN SK s.r.o. porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ARWEN SK s.r.o. má dlhodobo zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zmiernenie rizík pri spracúvaní osobných údajov. Proces ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou chodu našej spoločnosti a preto ho neustále zlepšujeme a zdokonaľujeme.